در ساخت، کنترل عددی کامپیوتری یا کنترل عددی، کنترل خودکار ابزارهای ماشینکاری با استفاده از یک رایانه است که در آن دستگاه NC بر روی یک قطعه از مواد کار می کند تا آن را به مشخصات دقیق تبدیل نماید.

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.