کنترل ولوها بخش مهمی از حلقه کنترل هستند. شیر کنترل فلو یک سیال مانند گاز، بخار، آب یا ترکیبات شیمیایی را برای جبران اختلالات بار تغییر می دهد و متغیر فرایند تنظیم شده را تا حد ممکن نزدیک به نقطه تنظیم دلخواه نگه می دارد.