کنترل ولو ها و On/Off ولوها بخش مهمی از سیستم کنترل یا به عبارتی حلقه کنترل می باشند. این شیرآلات مقادیر سیالاتی مانند گاز، بخار، آب و سیالات شیمیایی را برای ورود و یا خروج به فرایند مربوطه کنترل می کنند. از این طریق مقدار سیال در مقدار Set Point باقی می ماند.

شرکت مهندسی باتاب نسل هزاره دارای موجودی و تامین کننده بسیار قوی ای برای این دست از شیرآلات می باشد که اهم برند های موجود و قابل تامین به شرح ذیل می باشد:

محصولاتبرند
توزیع کننده انواع کنترلرها، ولوهای کنترلی، ترانسمیترها، سنسورها ،آنالایزرها، سویچ‌های فشاری، موتور و دمپرها آکبند و موجود

کاربرد معمولی و ضد انفجار

Honywell

اصل آمریکا

توزیع کننده انواعفلومترهای آنالوگ Variable Areaآکبند و موجودHeinrichs

اصل آلمان

توزیع کننده انواع فلومتر های آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Krohne

اصل آلمان

توزیع کننده انواع شیربرقیSolenoid Valveآکبند و موجودBurkert

اصل آلمان

توزیع کننده انواع شیربرقیSolenoid Valve و محصولات پنوماتیک آکبند و موجودASCO

اصل آمریکا

توزیع کننده انواعکنترل ولو و اکچویتر و پوزیشنرآکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Fisher

اصل آمریکا

توزیع کننده انواعکنترل ولو و اکچویتر و پوزیشنرآکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Masoneilan

اصل آمریکا

توزیع کننده انواع شیر سر چاهی(   valves well head) آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Cameron

اصل امریکا

توزیع کننده انواع شیر سر چاهی(  valves well head)آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

F.M.C

اصل آمریکا

توزیع کننده انواع شیر اطمینان(safety valves) آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Consolidated

اصل آمریکا

توزیع کننده انواع شیرپروانه ای (butterfly) آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Keystone

اصل آمریکا

توزیع کننده انواعکنترل ولو و اکچویتر و پوزیشنرآکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Ari-Armaturen

اصل آلمان

توزیع کننده انواع شیر اطمینان(safety valves)  آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Leser

اصل آلمان

 

توزیع کننده  انواع گیت ولو ، گلوب ولو ، چک ولو آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Goodwin

اصل آلمان

توزیع کننده انواعکنترل ولو و اکچویتر و پوزیشنرآکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Samson

اصل آلمان

توزیع کننده  انواع گیت ولو ،گلوب ولو ، چک ولو آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Erhard

اصل آلمان

 

توزیع کننده  انواع شیر اطمینان(safety valves)  آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Sempell

اصل انگلستان

توزیع کننده  انواع شیر اطمینان(safety valves)  آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Crosby

اصل انگلستان

توزیع کننده انواع شیرپروانه ای (butterfly) آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Vanessa

اصل ایتالیا

توزیع کننده  انواع گیت ولو ، گلوب ولو ، چک ولو آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Chero

اصل ایتالیا

توزیع کننده  انواع گیت ولو ،گلوب ولو ، چک ولو آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

O.M.B

اصل ایتالیا

توزیع کننده  انواع گیت ولو ، گلوب ولو ، چک ولو آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

LVF

اصل ایتالیا

توزیع کننده  انواع گیت ولو ، گلوب ولو ، چک ولو آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Orion

اصل ایتالیا

توزیع کننده  انواع شیر اطمینان(safety valves)  آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Farris

اصل ایتالیا

توزیع کننده انواع شیرپروانه ای (butterfly) آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Orton

اصل ایتالیا

توزیع کننده انواع شیرپروانه ای (butterfly) آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Econ

اصل هلند

توزیع کننده  انواع گیت ولو ، گلوب ولو ، چک ولو، بال ولو و شیرپروانه ای (butterfly) آکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Kitz

اصل ژاپن

توزیع کننده انواعکنترل ولو و اکچویتر و پوزیشنرآکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Yamatake

اصل ژاپن

توزیع کننده انواعکنترل ولو و اکچویتر و پوزیشنرآکبند و موجود

کاربرد معمولی ویا ضد انفجار

Motoyama

اصل ژاپن

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.