یک سیستم ایمنی F&G به طور مداوم شرایط غیر طبیعی نظیر آتش سوزی، انتشار گازهای قابل احتراق یا گاز سمی سایت را نظارت می کند و اقدامات پیشگیرانه و هشدار دهنده را برای جلوگیری از افزایش حادثه و حفاظت از فرایند یا محیط زیست را ارائه می نماید.

سیستم قطع اضطراری ESD، سیستمی است که برای به حداقل رساندن پیامدهای شرایط اضطراری، مربوط به وضعیت های کنترل نشده، فرار از هیدروکربن ها و یا فرار از مناطق آتش سوزی شده به مناطق ایمن یا مناطقی است که ممکن است در غیر این صورت خطرناک باشند طراحی شده است.