در یک سیستم قدرت الکتریکی، تابلو ترکیبی از سوئیچ های قطع برق، فیوزها یا مدارهای قابل تعویض می باشد که برای کنترل، حفاظت و ایزوله کردن تجهیزات الکتریکی استفاده می شود.