محصولات Yokogawa شامل یک سری کامل از فلو سنج، ترانسمیترهای فشار، ترانسمیترهای اختلاف فشار، ترانسمیترهای دما، ترانسمیترهای سطح، تجهیزات Fieldbus و تجهیزات اندازه گیری ایمن می باشد.

ترانسمیترهای فشار برای اندازه گیری فشار یا سطح مایعات و گازهای صنعتی استفاده می شوند و خروجی آنها به یک سیستم کنترل منتقل می شود. اندازه گیری دقیق و پایدار روند اطمینان از عملکرد ایمن، قابل اعتماد و سودآور سایت است.
این تجهیزات کامپکت، سبک، ساده و هوشمند بوده و اندازه گیری دقیق، پایدار، قابل اطمینان و ایمنی را ارائه می دهند.

ترانسمیترهای فشار YOKOGAWA

فشار گیج

ترانسمیتر فشار مدل EJA530E
ترانسمیتر فشار مدل EJX530A
ترانسمیتر فشار مدل EJX630A
ترانسمیتر فشار مدل EJA430E
ترانسمیتر فشار مدل EJX430A
ترانسمیتر فشار مدل EJA438E
ترانسمیتر فشار مدل EJX438A
ترانسمیتر فشار مدل EJA440E
ترانسمیتر فشار مدل EJX440A
ترانسمیتر فشار مدل EJXC40A (DRS)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC50A, EJAC50E

فشار تفاضلی (اختلاف فشار)

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJA110E
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJX110A
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJA118E
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJX118A
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJA130E
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJX130A
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJXC40A (DRS)
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJXC50A, EJAC50E
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJA120E
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل EJX120A
ترانسمیتر اختلاف فشار مدل P10

فشار مطلق

ترانسمیتر فشار مدل EJA310E
ترانسمیتر فشار مدل EJX310A
ترانسمیتر فشار مدل EJA510E
ترانسمیتر فشار مدل EJX510A
ترانسمیتر فشار مدل EJX610A

ترانسمیترهای فشار و اختلاف فشار بی سیم

ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX510B
ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX430B
ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX310B
ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX210B
ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX118B
ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX110B
ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX530B
ترانسمیتر فشار بی سیم مدل EJX438B

ترانسمیتر فشار برای اندازه گیری سطح مایعات

ترانسمیتر فشار مدل EJA210E
ترانسمیتر فشار مدل EJX210A
ترانسمیتر فشار مدل EJXC40A (DRS)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC50A, EJAC50E

ترانسمیتر فشار برای اندازه گیری فلو جرمی (چند متغیره)

ترانسمیتر فشار مدل EJX930A
ترانسمیتر فشار مدل EJX910A
ترانسمیتر فشار مدل FSA120

ترانسمیتر فشار برای Multi-Sensing

ترانسمیتر فشار مدل EJX930A
ترانسمیتر فشار مدل EJX910A

ترانسمیترهای دارای سیستم Diaphragm Seal

ترانسمیتر فشار مدل EJXC40A (DRS)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC50A, EJAC50E

ترانسمیتر با فشار پیش بینی شده

ترانسمیتر فشار مدل EJA120E
ترانسمیتر فشار مدل EJX120A

ترانسمیتر فشار فلو پایین

ترانسمیتر فشار مدل EJA115E
ترانسمیتر فشار مدل EJX115A

ترانسمیترهای فشار در صنایع بهداشتی

ترانسمیتر فشار مدل EJAC60E سیستم تطبیق پذیر بهداشتی  (نوع Fluidless )
ترانسمیتر فشار مدل EJXC40A (DRS)
ترانسمیتر فشار مدل EJXC50A, EJAC50E