رگولاتور فشار که فشار ورودی هوا را به مقدار مطلوب در خروجی آن کاهش می دهد. رگولاتورها برای گازها و مایعات استفاده می شوند و می توانند یک دستگاه یکپارچه با یک تنظیم فشار خروجی، یک محدود کننده و یک سنسور در یک پکیج باشند، یا از یک سنسور فشار، کنترل کننده و شیر فلو جداگانه تشکیل شده باشند.