در سایت های تولید صنعتی، مانند سایت های سیمان، معادن و بنادر، توانایی بارگیری تعداد زیادی کامیون در یک زمان کوتاه، کلیدی است. کامیون ها معمولا به دو دلیل اهمیت دارند: کالاهای صنعتی به صورت فاکتور وزن و بارهای محوری یا بارهای کل مورد بررسی قرار می گیرند.