خلاصه تاریخچه کنترل و اندازه گیری

خلاصه ی تاریخچه کنترل و اندازه گیری حتی اگر در چند سال قبل زوم کنیم فرآیند های کنترل و ابزار دقیق در مقایسه با امروز خیلی ساده بودند. این اشاره ای به سادگی "ابزار دقیق" بود. با ظهور عملیات های بر مبنای نرم افزار و پیشرفته ها در تکنولوژی بیشتر رشته ها ، باعث شروع...