محصولات YOKOGAWA روی سایت باتاب نسل هزاره بارگذاری گردیدند.

حال شما می توانید این محصولات را جستجو، انتخاب و خریداری نمایید.

Pressure Meters

Gauge Pressure
EJA530E
EJX530A
EJX630A
EJA430E
EJX430A
EJA438E
EJX438A
EJA440E
EJX440A
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
Differential Pressure
EJA110E
EJX110A
EJA118E
EJX118A
EJA130E
EJX130A
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
EJA120E
EJX120A
P10
Absolute Pressure
EJA310E
EJX310A
EJA510E
EJX510A
EJX610A
Wireless Differential Pressure/Pressure Transmitters
EJX510B
EJX430B
EJX310B
EJX210B
EJX118B
EJX110B
EJX530B
EJX438B
Liquid Level
EJA210E
EJX210A
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
Mass Flow (Multivariable)
EJX930A
EJX910A
FSA120
Multi-Sensing
EJX930A
EJX910A
Diaphragm Seal System
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
Draft Pressure
EJA120E
EJX120A
Low Flow
EJA115E
EJX115A
Hygienic Pressure Transmitters
EJAC60E Hygienic Adapter System (Fluidless Type)
EJXC40A (DRS)
EJXC50A, EJAC50E

Flow Meters

Vortex Flow Meters
DigitalYEWFLO Standard Applications
DigitalYEWFLO Multivariable
DigitalYEWFLO High process Temperature Version / Cryogenic Version
Magnetic Flowmeters
ADMAG AXG
ADMAG AXW
ADMAG CA
ADMAG AXR
ADMAG AXF
AXFA11 Magnetic Flow Converter
AXFA14G/C
Rotameter Flow Meters
RAMC
RAKD
RAGN
RAGK Mini Rotameter
RAGK/RAGL
Coriolis Flow Meters
ROTAMASS 3
ROTAMASS Total Insight

Level Meters

Level Transmitters
EJA210E
EJX210A
EJXC40A (DRS)
EJA110E
EJX110A
EJA118E
EJX118A
EJA130E
EJX130A
Radar Level Meter PULS60Y Series
PULS WL 61Y
PULS 61Y
PULS 62Y
PULS 63Y
PULS 65Y
PULS 66Y
PULS 67Y
PULS SR 68Y
PULS 68Y
PULS 69Y
Guided Wave Radar Level Meter FLEX80Y Series
FLEX 81 Y
FLEX 82 Y
FLEX 83 Y
FLEX 86 Y
Ultrasonic Level Meter SON60Y Series
SON 61 Y
SON 62 Y
SON 63 Y